برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه در روز شنبه مورخ 1 آبانماه 1400 هجری شمسی در کانون شهدای پاکدشت برگزار گردید

اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل بوده است

1- ارائه گزارش عملکرد سال گذشته

2- ارائه برنامه و اهداف آموزشی سال تحصییلی جدید

3- توضیح اجمالی نرم افزار مدیارجهت برگزاری  کلاس های آنلاین و ارائه گزارش عملکرد دانش آموز به اولیا

4- انتخاب اعضای انجمن اولیا آموزشگاه 


لیست اخبار
Top